Zona Metropolitană Oradea

 • Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea Municipiului Oradea cu alte 8 unități administrativ teritoriale localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sânmartin și Sântandrei. Aceste 9 entități au înființat, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană, respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea – ADIZMO.
 • La 31 iulie 2007 comuna Girișu de Criș a aderat la asociație, iar ulterior a devenit membru și comuna Toboliu – care s-a desprins de Girișu de Criș, devenind o unitate administrativ teritorială separată. Din data de 2 iunie 2010, A.D.I. Zona Metropolitană Oradea (ADIZMO) numără 12 membri, Adunarea Generală a Asociaților (AGA) aprobând cu unanimitate de voturi și includerea comunei Ineu, ca membru cu drepturi depline.
 • Scopul asocierii, stabilit prin documentele de constituire, constă în stimularea și sprijinirea creșterii prosperității teritoriului zonei, respectiv ridicarea bunăstării cetățenilor acesteia și creșterea continuă a calității vieții.
 • Obiectivul general al ADIZMO_marchează conceptul de dezvoltare durabilă a teritoriului metropolitan, în perspectiva unui spațiu urbanistic comun, urmărind implementarea tuturor principiilor necesare asigurării unei coeziuni teritoriale bine închegate.
 • Obiectivele specifice ale ADIZMO_stabilite de comun acord de către membrii asociați, țin de alinierea Zonei Metropolitane Oradea la standardele economice și sociale euro-atlantice, în consens cu cele naționale, de instaurare în teritoriul metropolitan a unui climat de piață aliniat procedurilor competiționale internaționale și, nu în ultimul rând, de creștere a coeziunii economice și sociale la nivelul zonei.
 • Între principalele direcții de activitate la nivel metropolitan, regăsim elemente legate de promovarea unei strategii coerente de dezvoltare durabilă, de aplicare de politici publice care să permită o creștere continuă de valoare adăugată, de atragere, facilitare și sprijinire a investițiilor directe, de elaborare și implementare de proiecte cu impact major pentru sustenabilitatea zonei, la care se adaugă o serie de considerente ce fac trimitere către viabilizarea unei poziții de policentru transfrontalier major.
 • Organizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Oradea” este structurată pe trei niveluri. Primul are caracter deliberativ şi este reprezentat de către Adunarea Generală a Asociaților. Al doilea nivel are caracter administrativ şi este asigurat de către Consiliul Director. Al treilea nivel, cu caracter executiv, este reprezentat de un aparat tehnic şi operațional care are rolul de a implementa măsurile adoptate în cadrul primelor două niveluri decizionale, respectiv de a contribui la dezvoltarea durabilă a acestei arii teritoriale.

Schema funcțională a proceselor deliberative, administrative şi executive

ale Asociației ”Zona Metropolitană Oradea

Priorități de dezvoltare la nivel metropolitan pentru perioada 2021-2027

 • Din perspectiva dezvoltării economice, a creării locurilor de muncă, a furnizării serviciilor medicale, educaționale și sociale, sfera de influență a Municipiului Oradea, calculată în raport cu celelalte centre urbane din regiune, se întinde până la 50 de km distanță de municipiu, justificând astfel rolul determinant asupra localităților din județul Bihor.
 • Astfel, creșterea masei demografice și economice în jurul Municipiului Oradea este o necesitate ce contribuie la îmbunătățirea capacității de atragere de noi investiții în regiune, respectiv de multiplicare a oportunităților la acest nivel, mai ales având în vedere contextul concurențial pentru atragerea de capital și oameni, în care este implicat Municipiul Oradea în raport cu celelalte orașe din vestul și nord – vestul țării, respectiv Cluj-Napoca, Timișoara, Arad, sau Debrecen din Ungaria.
 • Din multitudinea de funcțiuni pe care trebuie să le îndeplinească Municipiul Oradea (orașul turiștilor, orașul antreprenor, orașul informațional, orașul locuitorilor) cea legată de Orașul metropolitan este una dintre cele mai importante, din perspectiva dezvoltării sale pe termen lung. Acest aspect este important deoarece urbanizarea policentrică a comunelor limitrofe Municipiului Oradea va asigura dezvoltarea durabilă a orașului şi va satisface nevoile privind creșterea calității vieții locuitorilor din această zonă. Tendința de transformare treptată în oraș metropolitan este justificată şi de migrarea populației din oraș spre periferii, inclusiv spre comunele limitrofe, datorită satisfacerii confortului de acces la spațiu verde şi aer curat nepoluat ori a lipsei de zgomot, agitație şi stres, ce caracterizează zonele aglomerate din oraș.
 • În acest context, rolul Zonei Metropolitane Oradea este de a planifica și contribui la distribuirea echilibrată a diferitelor funcțiuni teritoriale dinspre Municipiul Oradea spre comunele asociate, prin proiectarea unui model de dezvoltare spațială policentrică, care să permită crearea mai multor subzone de integrare economică și consolidarea unui sistem integrat de servicii și utilități publice, evoluția acestui sistem depinzând de modelele de așezări umane care au fost/vor fi planificate să se dezvolte, de consum, de organizarea producției şi de infrastructura disponibilă.

Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.