Scurt istoric

Prima atestare documentară a satului Nojorid a fost realizată în anul 1229, într-un act de donaţie, numele latin al localității fiind Villa Irug. Mai târziu, constatându-se existența a două vetre ale satului, acestea au fost numite Villa Irug Maior (Ieruga Mare) și Villa Irug Minor (Ieruga Mică). Numele celor două localități au fost ulterior maghiarizate, devenind Nagy Ürögy sau Uregd și Kiss Ürögy, iar apoi au fost din nou românizate, devenind Nojorid și Chișirid.

Aşezare geografică

Comuna Nojorid este situată în zona de vest a judeţului Bihor, în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest, la o distanţă de aproximativ 10 km de Municipiul Oradea şi de 20 km de Punctul Vamal Borş. La nivelul Zonei Metropolitane Oradea, comuna Nojorid este cea mai sudică unitate administrativ teritorială din cele 12 unități administrativ teritoriale membre și se învecinează la nord cu Municipiul Oradea, comuna Sântandrei şi comuna Girişu de Criş, la est cu comuna Sânmartin, la sud cu comunele Hidişelu de Sus şi Husasău de Tinca și la vest cu comunele Gepiu şi Sânnicolau Român.

Organizare administrativă

Comuna Nojorid are o suprafaţă totală de 125,57 kmp, reprezentând aproximativ 16,7% din teritoriul ZMO și 1,66% din suprafaţa totală a judeţului Bihor și este astfel cea mai mare unitate administrativ – teritorială rurală din cadrul Zonei Metropolitane Oradea și cu cel mai mare număr de sate componente, respectiv 7: Apateu, Chișirid, Leș, Livada de Bihor, Nojorid, Păușa și Șauaieu. Satul cu cea mai numeroasă populaţie este reşedinţa comunei, Nojorid.

Accesibilitate

Accesul în comuna Nojorid se poate realiza prin intermediul Drumului European E671 (DN79). Reţeaua rutieră de la nivel local include mai multe drumuri judeţene sau comunale prin intermediul cărora se realizează accesul la toate localităţile componente:

 • DJ 792A Leş – Păuşa – Miersig – Beliu – Bocsi
 • DC 77 Nojorid – Livada de Bihor
 • DC 87 Păuşa – Şauaieu
 • DC 64 Nojorid – Apateu
 • DC 63 Sânmartin – Cihei – Apateu
 • DC 78 Nojorid – Chişirid

În ceea ce privește accesul prin intermediul căii ferate, pe relația Oradea – Nojorid – Salonta – Arad, este funcțională stația CFR Haltă din satul Leş. Ca și facilitate de transport aerian, comuna Nojorid este situată la aproximativ 4 km distanță de Aeroportul Internaţional Oradea.  

Evoluţia populaţiei

Populaţia după domiciliu la nivelul comunei Nojorid, la 1 ianuarie 2020, era de 6.219 locuitori, cu aproximativ 15,5% mai mult decât în anul 2016 (când erau întregistrați 5.382 de locuitori), cu un trend demografic constant ascendent în perioada 2016 – 2020 și reprezentând 2,22 % din totalul populației de la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (de 279.842 de locuitori, la nivelul anului 2020). În ceea ce priveşte distribuţia pe sexe a populaţiei – la nivelul anului 2020, aceasta este astfel:

 • 117 bărbați – adică 50,12% din totalul populației comunei
 • 102 femei – respectiv 49,88% din totalul populației comunei

Unităţi de învăţământ

Asigurarea accesului populaţiei din comuna Nojorid la unităţile educaţionale este destul de greu de realizat, având în vedere numărul ridicat de sate componente și existența doar a 6 structuri de învăţământ, dintre care 3 sunt grădiniţe cu program normal și 3 sunt şcoli primare. În unităţile şi structurile educaţionale din Nojorid îşi desfăşurau activitatea în anul 2020, un număr de 28 de cadre didactice, dintre care 4 în învățământul preșcolar și 24 în învățământul preuniversitar –  respectiv 14,29 % în învăţământul preşcolar şi 85,71 % în învăţământul preuniversitar. Față de anul 2016 de exemplu, se înregistrează o scădere cu 11,11% a numărului de cadre didactice active în comună, la nivel de învățământ preuniversitar. În ceea ce privește numărul de elevi înscriși, evoluția acestui indicator pentru intervalul 2016 – 2020 este următoarea:

 • în anul 2020, sunt înscriși 98 de elevi preșcolari – în creștere cu 3,16% față de anul 2016, când au fost înregistrați 95 de elevi
 • în 2020, sunt înscriși 326 elevi preuniversitari, în scădere cu un procent de 0,31% față de anul 2016, când au fost înregistrați 327 de elevi

Infrastructură şi dotări educaţionale

La nivelul anului 2020, infrastructura educațională din comuna Nojorid cuprindea un număr de 22 de săli de clasă, 2 laboratoare şcolare, 3 terenuri de sport şi 62 PC-uri. Astfel, la o sală de clasă revin în medie 20 de elevi, la un laborator şcolar 163 de elevi preuniversitari, iar la un teren de sport o medie de 141 elevi – preșcolari și preuniversitari. Numărul mediu de elevi preuniversitari raportat la numărul de PC-uri este de 5,26 elevi.

Cultură

Potrivit datelor furnizate de primăria comunei Nojorid, la începutul anului 2020

în comună funcţionau 2 biblioteci și 4 cămine culturale amplasate în sate diferite.

În ceea ce priveşte obiectivele cultural-istorice, pe lista monumentelor istorice realizată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice sunt cuprinse mai multe obiective din comuna Nojorid, precum:

 • Situl arheologic de la Livada de Bihor “Între răchitişuri”
 • Situl arheologic de la Livada de Bihor “Cuptorişte”
 • Situl arheologic de la Nojorid, punct “Turceana” (datează din sec. XIII – XIV Epoca medievală),
 • Ruine biserică sat Nojorid (datează din sec. XIII – XIV Epoca medieval timpurie)
 • Biserica de lemn “Sf. Dumitru” din sat Păuşa (datează din secolul XVIII)
 • şi mai multe aşezări şi necropole.

Biserica de lemn “Sf. Dumitru” din satul Păuşa este compusă din pronaos, naos şi absida trapezoidală a altarului și este de remarcat bolta semicirculară a naosului, pictată pe fond albastru cu motive fitomorfe de culoare galbenă. Una dintre icoanele iconostasului, “Arhanghelul Mihail”, datează din anul 1838, fiind amplasată pe latura lungă din partea dreaptă.

Unităţi sanitare

Situaţia sistemului medical din comuna Nojorid nu se deosebeşte mult față de cea a altor localităţi rurale din Zona Metropolitană Oradea. Potrivit Primăriei comunei, în anul 2020 funcţionau 3 cabinete medicale de familie, 1 cabinet stomatologic şi 4 farmacii şi puncte farmaceutice. Din cauza lipsei cabinetelor medicale de specialitate, a policlinicilor şi laboratoarelor medicale, populaţia din Nojorid apelează la serviciile medicale furnizate în localităţile din apropiere – cu precădere din Municipiul Oradea. Pentru anul 2020 datele privind personalul medical din comuna Nojorid cuprind 3 medici (medici de familie), 1 stomatolog, 8 farmacişti şi 4 persoane angajate ca personal mediu sanitar. Astfel, pe lângă insuficienta infrastructură medicală, comuna Nojorid se confruntă și cu o insuficienţă acută de personal de specialitate. Statistic, la 10.000 de locuitori, în Nojorid revin 4,82 medici de familie, 1,61 stomatologi, 12,86 farmacişti şi 6,43 persoane angajate ca personal mediu sanitar.

Asistenţă socială

În ceea ce priveşte numărul de pensionari, în anul 2020 numărul acestora era de 335, în scădere cu 554,83% față de anul 2016, când erau înregistrați 600 de pensionari. La nivelul județului Bihor, datele statistice arată un număr de pensionari – pentru anul 2020, de 137.798, dintre care 5.338 sunt pensii din agricultură. Conform datelor furnizate de primăria comunei, numărul de beneficiari de ajutor social la începutul anului 2020 a fost de 75 persoane, în scădere cu 58,33% față de anul 2016 cand erau 180 de persoane înregistrate în această categorie.  

Numărul unităţilor locale active

În judeţul Bihor, datele statistice centralizate sunt disponibile pentru anul 2018, când erau înregistrate un număr de 19.848 unități locale active, în creștere cu 18,4% față de anul 2013 și reprezentând 24,2% din unităţile locale active de la nivelul Regiunii Nord Vest. Astfel, județul Bihor este al doilea judeţ din regiune după judeţul Cluj, ca și număr de unități locale active. Din totalitatea acestor unități locale active, 88,6% sunt microîntreprinderi (0 – 9 salariaţi), 9,5% întreprinderi mici (10 – 49 salariaţi), 1,6% întreprinderi mijlocii (50 – 249 salariaţi) şi 0,3% întreprinderi mari (250 salariaţi şi peste). Cele 13.538 de unități locale active din Zona Metropolitană Oradea reprezintă un procent de 68,21% din totalul unităților locale active de la nivel județean.

Din datele disponibile pentru anul 2018 la nivelul comunei Nojorid, rezultă că au fost active 280 de unităţi locale, reprezentând 1,41% din unităţile locale active la nivelul întregului județ și 2,07% din totalitatea unităţilor locale active din Zona Metropolitană Oradea. Distribuția celor 280 de unități locale active la nivelul comunei în anul 2018, a fost următoarea:

Cifra de afaceri a unităţilor locale active

Cifra de afaceri realizată în anul 2018 de unitățile locale active din comuna Nojorid, a fost de 372.830.983 lei, reprezentând 1,23% din cifra de afaceri realizată la nivelul Zonei Metropolitane Oradea şi 0,94% din cifra de afaceri realizată de unităţile locale active din judeţul Bihor. La nivel metropolitan, cifra de afaceri a unităților locale active – în anul 2018, a reprezentat 76,18 % din cifra de afaceri realoizată la nivel județean. Pentru anul 2018, structura cifrelor de afaceri la cele trei nivele a fost următoarea:

Atât la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, cât şi la nivel judeţean și al comunei Nojorid, unităţile locale active din comerţ realizează cea mai ridicată cifră de afaceri.

Salariaţi

Numărul mediu al salariaţilor din comuna Nojorid a fost de 1.438 de persoane în anul 2018, cu 2,71% mai mult decât în anul 2016 și reprezentând un procent de 0,88% din totalul salariaţilor din Zona Metropolitană Oradea, procent constant comparativ cu anul 2016 (1.400 salariați în comuna Nojorid față de 159.331 de salariți la nivel metropolitan).

Numărul şomerilor

La nivelul anului 2018, rata şomajului în judeţul Bihor a fost de 1,5%, inferioară celei de la nivel regional (de 2,3%) şi naţional (de 3,3%). De altfel, rata şomajului la nivelul judeţului Bihor înregistrează, în ultimii ani, valori semnificativ mai reduse decât cele de la nivel regional şi, în special, naţional. Conform datelor disponibile la AJOFM Bihor, situația șomerilor la nivelul lunii septembrie a anului 2018 a fost următoarea:

 • La începutul anului 2019, în comuna Nojorid erau înregistraţi 22 de şomeri, în scădere cu 8 persoane față de anul 2018 și reprezentând 2,59% dintre şomerii din Zona Metropolitană Oradea (849 de persoane), respectiv 0,60% din numărul total al șomerilor de la nivelul județului Bhor (3.690 de persoane).
 • Din totalul şomerilor din comuna Nojorid la nivelul anului 2019, un procent de 40,91% sunt de sex masculin şi 59,10% sunt de sex feminin. Scăderea numărului de şomeri a fost mai accentuată în rândul celor de sex masculin (-47,06 % faţă de anul 2016), decât în rândul şomerilor de sex feminin (-7,14% faţă de 2016).

Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.