Hasznos információk

 

Támogatási struktúrák az oktatás és munkavállalás területén Békés megyében

 

1. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK)

https://www.bmkik.hu/

A gazdasági kamarákról szóló törvény az új típusú kamaráknak a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával, az Európai Uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek elősegítését tűzte ki célul. A magyar nemzetgazdaság korszerű piacgazdasággá való átalakulásának egyik előfeltétele, hogy a gazdaság szereplői által alakított, önkormányzattal rendelkező kamarák jöjjenek létre, és végezzék a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával kapcsolatos teendőiket. A Kamara tagjai mindazon Békés megyei székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, amelyek vállalták az önkéntes kamarai tagságot, és aktív szerepet kívántak vállalni a megye gazdaságszervező tevékenységében. A mintegy 1300 kamarai tag helyi vállalkozás 18 szakmai osztályba tagozódott. A kamara munkáját 36 fős Elnökség irányítja. A kamara egyre szélesedő klasszikus szolgáltatásai közé tartozik többek között a szakmai tanácsadás magyar és külföldi jogszabályokról, felvilágosítást adni kereskedelemtechnikával, minőségüggyel és iparjogvédelemmel kapcsolatos ügyekben. A folyamatosan bővülő kamarai kapcsolatok révén segítik a belföldön és külföldön egyaránt a tagok piacra jutását, üzleti partnerek felkutatását. Kiállításokon és vásárokon támogatják a tagjaik bemutatkozási lehetőségét. A Kamara részt vesz az iskolarendszeren kívüli gyakorlati képzés megyei szervezésében, felügyeletében, a szakmai gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, mesterképzésben. Mindezek mellett a tagokkal kapcsolatos cégnyilvántartást, és adatbázis került megalkotásra.

2. Békéscsabai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

https://www.bekesijarasok.hu/bekescsabai-jaras/munkaugyi-kirendeltseg

Koordinációs feladatai között az alábbiak is megemlíthetőek: Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Főosztály felé; kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel; települési önkormányzatokkal; segíti a Foglalkoztatási Főosztály program-tervező munkáját, összegyűjti az osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat; szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A Járási Hivatal Szociális Osztályát közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés); Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében; rendszeresen tájékoztatja a Foglalkoztatási Főosztályát a közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról; ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat.

3. Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ

https://www.oktatas.hu/

Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja Békés megyében – függetlenül az intézmény fenntartójától – minden köznevelési intézmény és pedagógus részére biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat. A szakmai szolgáltatások iránti igényeket az intézmények vezetői minden év végén a következő naptári évre vonatkozó igényfelmérő felületen jelölhetik meg, amelynek alapján – a szaktanácsadói kapacitás figyelembe vételével – éves munkaterv készül. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások körében igényelhető egyéni, tantárgygondozói szaktanácsadás, valamint tematikus területeken (pedagógiai értékelés, tanügy-igazgatás, intézményfejlesztés, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének-oktatásának támogatása, konfliktuskezelés) nyújtott szaktanácsadás is.

Pedagógiai Oktatási Központ a szaktanácsadás szervezése, koordinálása mellett ellátja a bázisintézményi rendszer működtetését is. A 2020/2021-es tanévtől 19 bázisintézmény osztja meg jó gyakorlatait az érdeklődő pedagógusokkal. Pedagógiai tájékoztatási szolgáltatás keretében minden évben megszervezésre kerül az Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napok programsorozat, továbbá egész évben szakmai műhelymunkák, konferenciák, bemutató órákon várják az érdeklődőket.

Az Oktatási Hivatal szakmai irányítása mellett közreműködik a pedagógusok előmeneteli rendszerének működtetése körében a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti eljárások szervezésében, szükség szerint támogatják az intézmények önértékelési folyamatait. Részt vesznek az országos és nemzetközi mérések, a középfokú beiskolázás, továbbá az országos tanulmányi versenyek lebonyolításában. Működtetik az illetékességi területünkön a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszert, az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében az intézmények részére szakmai szolgáltatásokat nyújtva.

4. Békéscsabai Szakképzési Centrum

https://bszc.hu/

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Békés megye nagy múltú szakképző intézményeinek, a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium, Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziumnak, Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának, Trefort Ágoston Szakgimnáziumának, Szakközépiskolájának és Kollégiumának, Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának, Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziumának és Kollégiumának, Vásárhelyi Pál Szakgimnáziumának és Kollégiumának, Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumának és Kollégiumának egyesülésével jött létre. Folyamatos fejlesztés mellett, korszerű szaktantermi és tanműhelyi háttérrel segítik a biztos szakmai tudás megszerzését. A pályaválasztás időszakában mindenki terveket sző és sikeres életpályára vágyik. Hogy eléri-e, nagymértékben az okos választáson múlik. Az élet nagy döntései között ez az egyik legfontosabb, ezért szükséges, hogy gazdag és pontos információkon alapuljon. A pályaválasztás megkönnyítéséhez további információkkal szolgálnak a nyílt napokon, valamint személyesen és igény szerint telefonon.

5. Euro Consult Oktatási és Tanácsadó Központ

http://www.euro-consult.hu/

Az Euro Consult Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2000. augusztus 11-én alakult. Fő profilja, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést adó tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, újra és újra megújuló képzési kínálatból.

A képzéseket álláskeresők, pályakezdők, elhelyezkedni nem tudó felnőtteknek is igénybe vehetik, melyet speciális munkaerő-piaci tréninggel, elhelyezkedést segítő tanácsadással egészítik ki. Az intézmény oktatási profiljába tartoznak a számítástechnikai és gazdaság pénzügyi képzések, melyeket kiemelt fontossággal, prioritással kezelnek. Kiemelten van továbbá kezelve az adózással, társadalombiztosítással, számvitellel, pályázati tanácsadással, minőségbiztosítással foglalkozó szakmai képzések is. Tevékenységeik kiegészül különböző témájú konferenciák, szakmai fórumok és továbbképzések szervezésével és lebonyolításával is, melyeket a megváltozott piaci és jogszabályi változások indukálnak.

6. Gál Ferenc Egyetem_GFE

https://gfe.hu/karok/gazdasagi-kar/

A felsőoktatás több mint 30 éves múltra tekint vissza Békéscsabán. A mai profilt meghatározó gazdasági képzés a kilencvenes évek közepétől érhető el. Kezdetektől számos nevet viselt az intézmény, a jelenlegit a Szeged-Csanád Egyházmegyéhez tartozó Gál Ferenc Főiskolához való csatlakozás óta viseli. Erre 2018-ban került sor, a kar ekkor nyerte el a megnyugtató, biztonságot jelentő stabilitást.
Az elmúlt három évtized alatt több ezer hallgató szerzett diplomát a békéscsabai intézményben. A munkaerőpiaci visszajelzések, valamint az Alumni adatok szerint az itt végzett hallgatók többsége sikeres karriert futott be. Jelenleg gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, valamint műszaki menedzser alapszakokon, továbbá különböző felsőoktatási szakképzéseken tanulhatnak a békéscsabai intézménybe jelentkezők. Az országban elsőként itt kezdődött el egy pénzintézettel közösen létrehozott duális képzés, amelyet azóta is töretlen érdeklődés jellemez. A tudományos élet elvárásainak megfelelően több kutatóhely működik a Karon, és saját folyóiratot jelentet meg Perspective-Kitekintés néven. Tudományos-szakmai konferencia keretében évente több alkalommal bemutatásra kerülnek az új kutatási eredmények, a Magyar Tudomány Napján pedig Tudományos Diákköri Konferencián ismerkedhetnek meg a résztvevők az ifjú kutatók munkásságával.

Hasznos linkek:

https://www.hrportal.hu/berkalkulator.html

https://europa.eu/europass/hu

https://www.profession.hu/motivacioslevel

https://nfsz.munka.hu/tart/kerdoivek

https://nfsz.munka.hu/tart/jaradek_kalkulator

https://palyaorientacio.nive.hu/